Митническо складиране

Митническо складиране

Фирма ГЛОБАЛ ЕООД разполага с митнически и временни складове одобрени от митническите органи с площ над 2000м2. Стоките се поставят под режим "Митническо складиране" или "Временно складиране" и се съхраняват съгласно нормативната уредба ( Гл.16, Раздел III от Закона за митниците и Гл. 40 от ППЗМ ). Това  е икономически режим с отложено плащане.

Фирма ГЛОБАЛ ООД разполага със собствена митническа агенция. Предлагаме цялостно митническо обслужване и представителство на територията на област Хасково, изготвяне на всички видове митнически документи при внос, износ, транзит и др.; Евро 1, Т2L и електронно деклариране, обезпечение на транзитни операции, митническо посредничество. Агенцията разполага с висококвалифицирани служители, подготвени за работа в сферата на митническото агентиране.

Извършват се услуги на юридически и физически лица по митническо и външнотърговско оформяне на сделки, като това се съпътства с квалифицирани насоки и маркетингови съвети.

Основните услуги, които предлагаме са:

 • Митническо агентиране
 • Съхранение на стоки под режим митническо складиране без облагане с митни сборове, местни данъци и такси
 • Гаранции по транзитни операции и митни сборове
 • Изготвяне на всички видове митнически документи
 • Изготвяне на документи за произход – EUR1 сертификат.
 • Транзитиране и реекспортиране на пратки
 • Електронно деклариране
 • Следене и водене на режими активно усъвършенстване
 • Квоти от Агенция “Митници”
 • Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури
 • EORI регистрация

Свържете се с нас. Партньорството ни може да бъде с високо качество и много ефективно.

Нашите марки
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.