Τελωνειακή αποταμίευση

Τελωνειακή αποταμίευση

Η ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕ διαθέτει αποθήκες τελωνειακής και προσωρινής αποθήκευσης εκτάσεως άνω των 2000 m2. Τα εμπορεύματα τίθενται σε σειρά «τελωνειακής αποταμίευσης» ή «Προσωρινής αποθήκευσης» και αποθηκεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς (Κεφάλαιο16, τμήμα ΙΙΙ του περί Τελωνείων Νόμου και Κεφάλαιο 40 του Κανονισμού περί Εφαρμογής Τελωνειακού Νόμου). Πρόκειται για οικονομικό σύστημα ανάρτησης.

Η ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕ διαθέτει δική της τελωνειακή υπηρεσία. Σας προσφέρουμε  ολοκληρωμένο σύστημα τελωνειακών υπηρεσιών και αντιπροσώπευσης στην περιοχή του Χασκόβου, προετοιμασία όλων των τελωνειακών εγγράφων για την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων κ.α., Euro 1, T2L και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, εξασφάλισης διαμετακόμισης και εκτελωνισμού. Ο Οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο να εργαστεί στον τομέα της τελωνειακής μεσιτείας.

Παρέχουμε υπηρεσίες σε νομικά και φυσικά πρόσωπα για ταμειακές και διεθνούς συναλλαγές,  σε συνδυασμό με εξειδικευμένη καθοδήγηση και συμβουλές μάρκετινγκ.

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 • Υπηρεσίες τελωνείου
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τους τοπικούς φόρους και δασμούς
 • Εγγυήσεις για τις πράξεις διέλευσης και την είσπραξη τελωνειακών δασμών
 • Προετοιμασία όλων των τελωνειακών εγγράφων
 • Προετοιμασία των εγγράφων προέλευσης - πιστοποιητικό εμπορευμάτων EUR.1.
 • Διέλευση και επανεξαγωγή αποστολών
 • Ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων
 • Παρακολούθηση και καταγραφή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
 • Ποσοστώσεις του Οργανισμού Τελωνείων
 • Συμβουλές για την τιμολόγηση των αγαθών και των τελωνειακών διαδικασιών
 • καταχώριση EORI

Επικοινωνήστε μαζί μας. Η συνεργασία μαζί μας μπορεί να είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Οι μάρκες μας
Фирма "ГЛОБАЛ" ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0946-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на "ГЛОБАЛ" ЕООД.
Проектът е на стойност 270 600.00 лв., от които 135 300.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийните характеристики на две от производствените сгради на фирмата чрез поставянето на енергийно ефективни изолации със сандвич-панели, нови PVC дограми и една секционна индустриална врата.
Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.